Wykształcenie

Magisterium

 

2007 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Praca magisterska pt. "Rola związków zawodowych w procesie restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego w Polsce" (promotor: prof. dr hab. Paweł Ruszkowski, recenzent: prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz). Dyplom z wyróżnieniem.

Doktorat

 

2010 r.  Collegium Civitas w Warszawie.

Praca doktorska pt. "Strategie elit branżowych w procesie zmian systemowych w sektorze elektroenergetycznym w Polsce w latach 1989-2009" (promotor: prof. dr hab. Paweł Ruszkowski, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szpociński, CC; prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, SGGW). Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

Analiza zachowań społecznych
Identyfikacja i wyjaśnianie mechanizmów społecznych m.in. w oparciu o aparat pojęciowy socjologii analitycznej
Analiza danych jakościowych
Analiza wywiadów pogłębionych i FGI, zdjęć oraz filmów
Analiza danych ilościowych
Zaawansowane analizy statystyczne, machine learning, prognozy statystyczne
Analiza dużych zbiorów danych
analiza danych z mediów społecznościowych, danych firmowych, długofalowych badań ankietowych, badań międzynarodowych
Opinion mining
Badanie opinii społecznej w oparciu o dane sieciowe (media społecznościowe, blogi, fora internetowe itp.)
Projektowanie badań społecznych
Przygotowywanie badań jakościowych i ilościowych
Programowanie
Tworzenie oprogramowania w języku R (przede wszystkim do analizy opinii na podstawie danych z mediów społecznościowych)
Znajomość oprogramowania do analiz danych
R, SPSS, Atlas.ti
Prezentacja danych
Wieloletnie doświadczenie w przemawianiu (po polsku i angielsku) przed dużym audytorium

Doświadczenie zawodowe

Instytut Politologii, UKSW

Od 2014 r. - teraz

Stanowisko: Kierownik Zakładu Socjologii Polityki

Instytut Politologii, UKSW

Od 2011 r. - teraz 

Stanowisko: Adiunkt

 

Kursy i szkolenia

2018

 • Praktyczne warsztaty wystąpień publicznych, Centrum Rozwoju
  i Szkoleń MasterMind
 • Building Dashboards with shinydashboard, DataCamp
 • Building Web Applications in R with Shiny: Case Studies, DataCamp
 • Sentiment Analysis in R, DataCamp
 • Bayesian Computational Analyses with R, Udemy
 • Data Analyst with R Track, DataCamp
 • Data Scientist with R Track, DataCamp
 • Network Analysis in R, DataCamp
 • Scalable Data Processing in R, DataCamp
 • Unsupervised Learning in R, DataCamp
 • Building Web Applications in R with Shiny, DataCamp
 • Machine Learning with Tree-Based Models in R, DataCamp
 • Correlation and Regression, DataCamp
 • Statistical Modeling in R, DataCamp
 • Fundamentals of Bayesian Data Analysis in R, DataCamp

2017

 • Correlation and Regression, DataCamp
 • Foundations of Inference, DataCamp
 • Sentiment Analysis in R: The Tidy Way, DataCamp
 • Social Network Analysis Using R, LinkedIn
 • Exploratory Data Analysis in R, DataCamp
 • Exploratory Data Analysis in R: Case Study, DataCamp
 • Data Visualization with ggplot2, Part 3, DataCamp
 • Introduction to Data, DataCamp
 • Introduction to Spark in R using sparklyr, DataCamp
 • Joining Data in R with dplyr, DataCamp
 • Cleaning Data in R, DataCamp
 • Importing and Cleaning Data in R: Case Studies, DataCamp
 • Importing Data in R, Part 2, DataCamp
 • Importing Data in R, Part 1, DataCamp
 • Beginning Bayes in R, DataCamp
 • Intermediate R – Practice course, DataCamp
 • String Manipulation in R with stringr, DataCamp
 • Text Mining: Bag of Words, DataCamp
 • Machine Learning Toolbox, DataCamp
 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em, Predictive Solutions

2016

 • Intro to Statistics with R: Moderation and Mediation, DataCamp
 • Writing functions in R, DataCamp
 • Data Visualization with ggplot2 (1), DataCamp
 • Data Visualization with ggplot2 (2), DataCamp
 • Introduction to Machine Learning, DataCamp

2015

 • Applied Regression Analysis, Ohio State University
 • Big Data Analysis with Revolution R Enterprise, DataCamp
 • Data Analysis and Statistical Inference, Duke University
 • Data Analysis in R, the data.table Way, DataCamp
 • Data Manipulation in R with dplyr, DataCamp
 • Data Visualization in R with ggvis, DataCamp
 • How to work with Quandl in R, DataCamp
 • Intermediate R, DataCamp
 • Introduction to Big Data, University of California
 • Reporting with R Markdown, DataCamp

2014

 • Explore Statistics with R, Karolinska Institutet
 • Introduction to R, DataCamp
 • Introduction to Statistics with R: Correlation and Linear Regression
 • Measuring Causal Effects in the Social Sciences, Uniwersytet Kopenhaski
 • Statistical Learning, Stanford University

2013

 • Creativity, Innovation, and Change, The Pennsylvania State University
 • Gamification, University of Pennsylvania
 • Inspiring Leadership through Emotional Intelligence, Case Western Reserve University
 • Model Thinking, University of Michigan
 • Porównanie nieliniowych i liniowych modeli regresyjnych, Zimowe Warsztaty Analityczne SWPS I Predictive Solutions
 • Statistics in Medicine, Stanford University
 • The Data Scientist’s Toolbox, Johns Hopkins University

2011

 • Zarządzanie wiedzą i informacją oraz prowadzenie badań i analiz rynkowych w ramach D@ta Explorer – cykl szkoleń z zakresu prowadzenia badań, statystyki i analizy danych z użyciem SPSS
 • Szkoła trenerów młodzieżowych, kurs trenerski organizowany przez Powszechną Akademię Młodzieży i Grupę TROP

Publikacje naukowe

KSIĄŻKI

 • Matuszewski, Paweł (2018), Cyberplemiona. Analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Matuszewski, Paweł (2017), Logika przekonań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Matuszewski Paweł, Jarentowski Marek, Brzezińska Monika (red.), Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2016
 • Matuszewski Paweł, Poznańska Krystyna, Rudowski Andrzej, Zarzecki Marcin (2012), Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu. Warszawa: Politechnika Warszawska

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

 • Paweł Matuszewski (2019), Selective exposure on Polish political and news media Facebook pages, “Polish Sociological Review”, Nr 2(206), w druku.
 • Paweł Matuszewski, Gabriella Szabó (2019), Are Echo Chambers Based on Partisanship? Twitter and Political Polarity in Poland and Hungary, “Social Media + Society” 1(5), s. 1-14, doi: 10.1177/2056305119837671.
 • Paweł Ruszkowski, Andrzej Przestalski, Paweł Matuszewski (2018), Zmiana ustrojowa w Polsce w latach 2015-2017 w perspektywie zróżnicowania klasowo-warstwowego, „Przegląd Socjologiczny” Nr 2(67), s. 35-63.
 • Matuszewski Paweł (2018), Wykorzystanie mediów informacyjnych w dyskusjach politycznych na Facebooku, „Studia Medioznawcze” 1(72), 27-42. Link
 • Matuszewski Paweł (2016), Czy można wierzyć sondażom przedwyborczym? Wykorzystanie podejścia bayesowskiego do analizy rozbieżności między wynikami wyborów parlamentarnych a danymi z badań sondażowych, „Studia Socjologiczne” 4(223), s. 253-276. Link
 • Matuszewski Paweł (2016) , Dylematy strategiczne polskiego sektora energetycznego z perspektywy opinii publicznej, „Energetyka-Społeczeństwo-Polityka”, 2, s. 7-27
 • Matuszewski Paweł (2015), Gac Karol, Postawy studentów wobec studiów i studiowania. Raport z badań, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, 12 , s. 84-92
 • Matuszewski Paweł (2015), Lojalność, krytyka i rozstanie w relacjach Polaków z partiami politycznymi, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, 12 , s. 22-33
 • Matuszewski Paweł, Grzybowska-Walecka Katarzyna (2015), Co się podoba internautom w polityce? Facebook w kampanii prezydenckiej w Polse w 2015 roku, „e-Politikon” 16 , s. 33-56
 • Matuszewski Paweł (2015), Techniki redukowania efektu oczekiwań społecznych w pytaniach o frekwencję wyborczą, „Studia Politologiczne”, Nr 37 , s. 312-333
 • Matuszewski, Paweł (2014), Udział w wyborach parlamentarnych jako proces Markowa. Czynniki wpływające na absencję i partycypację wyborczą, „Studia Polityczne”, Nr 3, s. 153-174
 • Matuszewski Paweł (2013), Stan gospodarki a stosunek do rządu. Artefakty wynikające z modelu głosowania retrospektywnego, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 8
 • Matuszewski Paweł, Ruszkowski Paweł (2012), Prywatyzacja pracownicza w opinii ekspertów związkowych. Raport z badań jakościowych, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 7
 • Kozek Wiesława (red.), Gra o jutro usług publicznych w Polsce. Warszawa, 2011. Rec. Paweł Matuszewski, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 6
 • Matuszewski Paweł (2009), Związki zawodowe w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Analiza funkcjonalna. „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 3, s. 68-84
 • Matuszewski Paweł,  Radiukiewicz Anna (2009), Wywiad z młodymi pracownikami naukowymi. „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 3, s. 4-34

ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

 • Matuszewski Paweł (2018), O źródłach przekonań. Podstawowe założenia kognitywistycznego modelu przekonań społecznych, W: T. Korczyński (red.), Współczesne problemy socjologii wiedzy. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, s. 123-142
 • Matuszewski Paweł (2017), Internet and democracy. Development of digital citizenship in Poland, W: A. Rudowski, M. Sulkowski (red.), Poland in the European Union – perspectives of membership Politics. Economy and Society. Culture. International Relationships. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, s. 8-22. Link
 • Matuszewski Paweł (2016), Polub, udostępniaj i komentuj! Analiza kampanii politycznej na Facebooku na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce w 2015 roku, W: M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015. Kraków: WUJ, s. 119-138
 • Matuszewski Paweł (2016), Facebook w kampaniach wyborczych 2015 r. Analiza znaczenia portalu społecznego w e-demokracji, W: P. Matuszewski, M. Jarentowski, M. Brzezińska (red.), Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, s. 73-86
 • Matuszewski Paweł, Ruszkowski Paweł, Chudkiewicz Maciej (2014), Spółki pracownicze szansą przyszłości, W: Spółki pracownicze. Przepis na sukces. Bydgoszcz: Forum Związków Zawodowych, s. 245-281
 • Matuszewski Paweł (2010), Socjologiczna koncepcja elit branżowych. W: P. Ruszkowski (red.), Oblicza polskiego konserwatyzmu. Wartości elit branżowych. Warszawa: Wyd. UKSW, s. 23-48
 • Matuszewski Paweł (2010), Strategie elit branżowych wobec zmiany systemowej. W: P. Ruszkowski (red.), Oblicza polskiego konserwatyzmu. Wartości elit branżowych. Warszawa: Wyd. UKSW, s. 107-140
 • Matuszewski Paweł (2009), Wspólnotowość a wiara religijna młodzieży. W: J. Koralewicz, P. Ruszkowski, J. Bieliński, A. Figiel (red.), Dylematy światopoglądowe młodzieży. Poznań: Zysk i S-ka, s. 177-200
 • Matuszewski Paweł (2009), Związki zawodowe a prywatyzacja Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. W: P. Ruszkowski i A. Wójtowicz (red.), Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki. Warszawa: Scholar, s. 102-119

REDAKCJA CZASOPISM

 • Matuszewski Paweł i Izabela Bukalska, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 12/2015</li>

Przynależność do organizacji

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Sekretarz Zarządu Oddziału Warszawskiego
 • European Sociological Association - członek zwyczajny
 • Association of Internet Researchers - członek zwyczajny
 • „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” – sekretarz redakcji
 • „Energetyka-Społeczeństwo-Polityka” – sekretarz redakcji
 • „Politologia” – redaktor statystyczny

Chcesz nawiązać współpracę?