Curriculum vitae

Wykształcenie

Magisterium

 

2007 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Praca magisterska pt. "Rola związków zawodowych w procesie restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego w Polsce" (promotor: prof. dr hab. Paweł Ruszkowski, recenzent: prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz). Dyplom z wyróżnieniem.

Doktorat

 

2010 r.  Collegium Civitas w Warszawie.

Praca doktorska pt. "Strategie elit branżowych w procesie zmian systemowych w sektorze elektroenergetycznym w Polsce w latach 1989-2009" (promotor: prof. dr hab. Paweł Ruszkowski, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szpociński, CC; prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, SGGW). Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

Habilitacja

 

2020 r.  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci "Cyberplemiona. Analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii prezydenckiej"

Analiza zachowań społecznych

Identyfikacja i wyjaśnianie mechanizmów społecznych m.in. w oparciu o aparat pojęciowy socjologii analitycznej

Analiza danych jakościowych

Analiza wywiadów pogłębionych i FGI, zdjęć oraz filmów

Analiza danych ilościowych

Zaawansowane analizy statystyczne, machine learning, AI, prognozy statystyczne

Analiza dużych zbiorów danych

analiza danych z mediów społecznościowych, danych firmowych, długofalowych badań ankietowych, badań międzynarodowych

Opinion mining

Badanie opinii społecznej w oparciu o dane sieciowe (media społecznościowe, blogi, fora internetowe itp.)

Projektowanie badań społecznych

Przygotowywanie badań jakościowych i ilościowych

Programowanie

Tworzenie oprogramowania w języku R (przede wszystkim do analizy opinii na podstawie danych z mediów społecznościowych)

Znajomość oprogramowania do analiz danych

R, SPSS, Atlas.ti

Prezentacja danych

Wieloletnie doświadczenie w przemawianiu (po polsku i angielsku) przed dużym audytorium

Doświadczenie zawodowe

Instytut Politologii, UKSW

2014 - 2020

Stanowisko: Kierownik Zakładu Socjologii Polityki

Instytut Politologii, UKSW

2011 - 2020

Stanowisko: Adiunkt

 

Instytut Socjologii, Collegium Civitas

Od 2020 r.

Stanowisko: Profesor uczelni

Publikacje naukowe

KSIĄŻKI

 • Matuszewski, Paweł (2018), Cyberplemiona. Analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Matuszewski, Paweł (2017), Logika przekonań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Matuszewski Paweł, Jarentowski Marek, Brzezińska Monika (red.), Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2016
 • Matuszewski Paweł, Poznańska Krystyna, Rudowski Andrzej, Zarzecki Marcin (2012), Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu. Warszawa: Politechnika Warszawska

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

 • Paweł Matuszewski, Rams-Ługowski Michał, Pawłowski Jan (2024), From political treason to the metaphysical struggle between good and evil. Levels of political conspiracy theories and their consequences for diffusion, „Journal of Comparative Politics”, 1(17), s. 86-104.
 • Paweł Matuszewski, Jacek Bieliński (2023), Entuzjazm jako motywator działań pomocowych wobec uchodźców z Ukrainy: analiza związku między entuzjazmem a udzielaniem pomocy w modelu emocjonalnego wyboru, „Kultura i Społeczeństwo”, 3(67), s. 91-119.
 • Paweł Matuszewski, Gabriella Szabó (2023), The role of hyperactive Twitter accounts in the diffusion of political information, „Policy Studies”, s. 1-26.
 • Paweł Matuszewski (2022), How to prepare data for the automatic classification of politically related beliefs expressed on Twitter? The consequences of researchers’ decisions on the number of coders, the algorithms learning procedure, and the preprocessing steps on the performance of supervised models, „Quality and Quantity”, 52, s. 301-321
 • Paweł Matuszewski (2022), „Śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu”. Wpływ jakości koderów na działanie sieci neuronowej klasyfikującej wypowiedzi w mediach społecznościowych, „Studia Socjologiczne”, 2(245), s. 137
 • Paweł Matuszewski, Katarzyna Walecka (2020), Media Diet on Facebook During a Political Crisis: The Case of Judicial System Reform in Poland in 2017, „Policy and Internet”, 3(12), s. 332-366.
 • Paweł Matuszewski (2019), Selective exposure on Polish political and news media Facebook pages, “Polish Sociological Review”, Nr 2(206), s. 137-164.
 • Paweł Matuszewski, Gabriella Szabó (2019), Are Echo Chambers Based on Partisanship? Twitter and Political Polarity in Poland and Hungary, “Social Media + Society” 1(5), s. 1-14, doi: 10.1177/2056305119837671.
 • Paweł Ruszkowski, Andrzej Przestalski, Paweł Matuszewski (2018), Zmiana ustrojowa w Polsce w latach 2015-2017 w perspektywie zróżnicowania klasowo-warstwowego, „Przegląd Socjologiczny” Nr 2(67), s. 35-63.
 • Matuszewski Paweł (2018), Wykorzystanie mediów informacyjnych w dyskusjach politycznych na Facebooku, „Studia Medioznawcze” 1(72), 27-42. Link
 • Matuszewski Paweł (2016), Czy można wierzyć sondażom przedwyborczym? Wykorzystanie podejścia bayesowskiego do analizy rozbieżności między wynikami wyborów parlamentarnych a danymi z badań sondażowych, „Studia Socjologiczne” 4(223), s. 253-276. Link
 • Matuszewski Paweł (2016) , Dylematy strategiczne polskiego sektora energetycznego z perspektywy opinii publicznej, „Energetyka-Społeczeństwo-Polityka”, 2, s. 7-27
 • Matuszewski Paweł (2015), Gac Karol, Postawy studentów wobec studiów i studiowania. Raport z badań, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, 12 , s. 84-92
 • Matuszewski Paweł (2015), Lojalność, krytyka i rozstanie w relacjach Polaków z partiami politycznymi, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, 12 , s. 22-33
 • Matuszewski Paweł, Grzybowska-Walecka Katarzyna (2015), Co się podoba internautom w polityce? Facebook w kampanii prezydenckiej w Polse w 2015 roku, „e-Politikon” 16 , s. 33-56
 • Matuszewski Paweł (2015), Techniki redukowania efektu oczekiwań społecznych w pytaniach o frekwencję wyborczą, „Studia Politologiczne”, Nr 37 , s. 312-333
 • Matuszewski, Paweł (2014), Udział w wyborach parlamentarnych jako proces Markowa. Czynniki wpływające na absencję i partycypację wyborczą, „Studia Polityczne”, Nr 3, s. 153-174
 • Matuszewski Paweł (2013), Stan gospodarki a stosunek do rządu. Artefakty wynikające z modelu głosowania retrospektywnego, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 8
 • Matuszewski Paweł, Ruszkowski Paweł (2012), Prywatyzacja pracownicza w opinii ekspertów związkowych. Raport z badań jakościowych, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 7
 • Kozek Wiesława (red.), Gra o jutro usług publicznych w Polsce. Warszawa, 2011. Rec. Paweł Matuszewski, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 6
 • Matuszewski Paweł (2009), Związki zawodowe w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Analiza funkcjonalna. „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 3, s. 68-84
 • Matuszewski Paweł,  Radiukiewicz Anna (2009), Wywiad z młodymi pracownikami naukowymi. „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 3, s. 4-34

ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

 • Matuszewski Paweł (2018), O źródłach przekonań. Podstawowe założenia kognitywistycznego modelu przekonań społecznych, W: T. Korczyński (red.), Współczesne problemy socjologii wiedzy. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, s. 123-142
 • Matuszewski Paweł (2017), Internet and democracy. Development of digital citizenship in Poland, W: A. Rudowski, M. Sulkowski (red.), Poland in the European Union – perspectives of membership Politics. Economy and Society. Culture. International Relationships. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, s. 8-22. Link
 • Matuszewski Paweł (2016), Polub, udostępniaj i komentuj! Analiza kampanii politycznej na Facebooku na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce w 2015 roku, W: M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015. Kraków: WUJ, s. 119-138
 • Matuszewski Paweł (2016), Facebook w kampaniach wyborczych 2015 r. Analiza znaczenia portalu społecznego w e-demokracji, W: P. Matuszewski, M. Jarentowski, M. Brzezińska (red.), Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, s. 73-86
 • Matuszewski Paweł, Ruszkowski Paweł, Chudkiewicz Maciej (2014), Spółki pracownicze szansą przyszłości, W: Spółki pracownicze. Przepis na sukces. Bydgoszcz: Forum Związków Zawodowych, s. 245-281
 • Matuszewski Paweł (2010), Socjologiczna koncepcja elit branżowych. W: P. Ruszkowski (red.), Oblicza polskiego konserwatyzmu. Wartości elit branżowych. Warszawa: Wyd. UKSW, s. 23-48
 • Matuszewski Paweł (2010), Strategie elit branżowych wobec zmiany systemowej. W: P. Ruszkowski (red.), Oblicza polskiego konserwatyzmu. Wartości elit branżowych. Warszawa: Wyd. UKSW, s. 107-140
 • Matuszewski Paweł (2009), Wspólnotowość a wiara religijna młodzieży. W: J. Koralewicz, P. Ruszkowski, J. Bieliński, A. Figiel (red.), Dylematy światopoglądowe młodzieży. Poznań: Zysk i S-ka, s. 177-200
 • Matuszewski Paweł (2009), Związki zawodowe a prywatyzacja Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. W: P. Ruszkowski i A. Wójtowicz (red.), Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki. Warszawa: Scholar, s. 102-119

REDAKCJA CZASOPISM

 • Matuszewski Paweł i Izabela Bukalska, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 12/2015</li>

Przynależność do organizacji

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne – członek Zarządu Oddziału Warszawskiego; członek Zarządu Sekcji Socjologii Cyfrowej
 • European Sociological Association - członek zwyczajny
 • Association of Internet Researchers - członek zwyczajny

Chcesz nawiązać współpracę?