Publikacje

Publikacje książkowe:

 • Matuszewski, Paweł (2018), Cyberplemiona. Analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Matuszewski, Paweł (2017), Logika przekonań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Matuszewski Paweł, Jarentowski Marek, Brzezińska Monika (red.), Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie. Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2016
 • Matuszewski Paweł, Poznańska Krystyna, Rudowski Andrzej, Zarzecki Marcin (2012), Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodrczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu. Warszawa: Politechnika Warszawska

Artykuły w pracach zbiorowych

 • Matuszewski Paweł (2018), O źródłach przekonań. Podstawowe założenia kognitywistycznego modelu przekonań społecznych, W: T. Korczyński (red.), Współczesne problemy socjologii wiedzy. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, s. 123-142
 • Matuszewski Paweł (2017), Internet and democracy. Development of digital citizenship in Poland, W: A. Rudowski, M. Sulkowski (red.), Poland in the European Union – perspectives of membership Politics. Economy and Society. Culture. International Relationships. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, s. 8-22.
 • Matuszewski Paweł (2016), Polub, udostępniaj i komentuj! Analiza kampanii politycznej na Facebooku na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce w 2015 roku, W: M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015. Kraków: WUJ, s. 119-138
 • Matuszewski Paweł (2016), Facebook w kampaniach wyborczych 2015 r. Analiza znaczenia portalu społecznego w e-demokracji, W: P. Matuszewski, M. Jarentowski, M. Brzezińska (red.), Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, s. 73-86
 • Matuszewski Paweł, Ruszkowski Paweł, Chudkiewicz Maciej (2014), Spółki pracownicze szansą przyszłości, W: Spółki pracownicze. Przepis na sukces. Bydgoszcz: Forum Związków Zawodowych, s. 245-281
 • Matuszewski Paweł (2010), Socjologiczna koncepcja elit branżowych. W: P. Ruszkowski (red.), Oblicza polskiego konserwatyzmu. Wartości elit branżowych. Warszawa: Wyd. UKSW, s. 23-48
 • Matuszewski Paweł (2010), Strategie elit branżowych wobec zmiany systemowej. W: P. Ruszkowski (red.), Oblicza polskiego konserwatyzmu. Wartości elit branżowych. Warszawa: Wyd. UKSW, s. 107-140
 • Matuszewski Paweł (2009), Wspólnotowość a wiara religijna młodzieży. W: J. Koralewicz, P. Ruszkowski, J. Bieliński, A. Figiel (red.), Dylematy światopoglądowe młodzieży. Poznań: Zysk i S-ka, s. 177-200
 • Matuszewski Paweł (2009), Związki zawodowe a prywatyzacja Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. W: P. Ruszkowski i A. Wójtowicz (red.), Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki. Warszawa: Scholar, s. 102-119

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Paweł Matuszewski, Rams-Ługowski Michał, Pawłowski Jan (2024), From political treason to the metaphysical struggle between good and evil. Levels of political conspiracy theories and their consequences for diffusion, „Journal of Comparative Politics”, 1(17), s. 86-104.
 • Paweł Matuszewski, Jacek Bieliński (2023), Entuzjazm jako motywator działań pomocowych wobec uchodźców z Ukrainy: analiza związku między entuzjazmem a udzielaniem pomocy w modelu emocjonalnego wyboru, „Kultura i Społeczeństwo”, 3(67), s. 91-119.
 • Paweł Matuszewski, Gabriella Szabó (2023), The role of hyperactive Twitter accounts in the diffusion of political information, „Policy Studies”, s. 1-26.
 • Paweł Matuszewski (2022), How to prepare data for the automatic classification of politically related beliefs expressed on Twitter? The consequences of researchers’ decisions on the number of coders, the algorithms learning procedure, and the preprocessing steps on the performance of supervised models, „Quality and Quantity”, 52, s. 301-321
 • Paweł Matuszewski (2022), „Śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu”. Wpływ jakości koderów na działanie sieci neuronowej klasyfikującej wypowiedzi w mediach społecznościowych, „Studia Socjologiczne”, 2(245), s. 137
 • Paweł Matuszewski, Katarzyna Walecka (2020), Media Diet on Facebook During a Political Crisis: The Case of Judicial System Reform in Poland in 2017, „Policy and Internet”, 3(12), s. 332-366.
 • Paweł Matuszewski (2019), Selective exposure on Polish political and news media Facebook pages, “Polish Sociological Review”, Nr 2(206), s. 137-164.
 • Paweł Matuszewski, Gabriella Szabó (2019), Are Echo Chambers Based on Partisanship? Twitter and Political Polarity in Poland and Hungary, “Social Media + Society” 1(5), s. 1-14, doi: 10.1177/2056305119837671.
 • Paweł Ruszkowski, Andrzej Przestalski, Paweł Matuszewski (2018), Zmiana ustrojowa w Polsce w latach 2015-2017 w perspektywie zróżnicowania klasowo-warstwowego, „Przegląd Socjologiczny” Nr 2(67), s. 35-63.
 • Matuszewski Paweł (2018), Wykorzystanie mediów informacyjnych w dyskusjach politycznych na Facebooku, „Studia Medioznawcze” 1(72), 27-42. Link
 • Matuszewski Paweł (2016), Czy można wierzyć sondażom przedwyborczym? Wykorzystanie podejścia bayesowskiego do analizy rozbieżności między wynikami wyborów parlamentarnych a danymi z badań sondażowych, „Studia Socjologiczne” 4(223), s. 253-276. Link
 • Matuszewski Paweł (2016) , Dylematy strategiczne polskiego sektora energetycznego z perspektywy opinii publicznej, „Energetyka-Społeczeństwo-Polityka„, 2, s. 7-27
 • Kruschke John C. (2016), Doing Bayesian Data Analysis: A Tutorial with R, JAGS and STAN. Rec. Paweł Matuszewski, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, 13 , s. 136-138
 • Matuszewski Paweł (2015), Gac Karol, Postawy studentów wobec studiów i studiowania. Raport z badań, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, 12 , s. 84-92
 • Matuszewski Paweł (2015), Lojalność, krytyka i rozstanie w relacjach Polaków z partiami politycznymi, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, 12 , s. 22-33
 • Matuszewski Paweł, Grzybowska-Walecka Katarzyna (2015), Co się podoba internautom w polityce? Facebook w kampanii prezydenckiej w Polse w 2015 roku, „e-Politikon” 16 , s. 33-56
 • Matuszewski Paweł (2015), Techniki redukowania efektu oczekiwań społecznych w pytaniach o frekwencję wyborczą, „Studia Politologiczne”, Nr 37 , s. 312-333
 • Matuszewski Paweł (2013), Stan gospodarki a stosunek do rządu. Artefakty wynikające z modelu głosowania retrospektywnego, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 8
 • Matuszewski Paweł, Ruszkowski Paweł (2012), Prywatyzacja pracownicza w opinii ekspertów związkowych. Raport z badań jakościowych, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 7
 • Kozek Wiesława (red.), Gra o jutro usług publicznych w Polsce. Warszawa, 2011. Rec. Paweł Matuszewski, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 6
 • Matuszewski Paweł (2009), Związki zawodowe w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Analiza funkcjonalna. „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 3, s. 68-84
 • Matuszewski Paweł,  Radiukiewicz Anna (2009), Wywiad z młodymi pracownikami naukowymi. „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 3, s. 4-3

Artykuły popularnonaukowe:

 •  Matuszewski Paweł (2012), Społeczna ocena procesów prywatyzacyjnych w polskiej gospodarce. „Dialog. Pismo dialogu społecznego”, Nr 1/2012 (32)